خودمون چند تا

این ماییم ما چند تا

 

پخ

پخپخ

پخ

پخ پخ پخ

پخپخپخپخ

پخ

پخ

پخ

پخ پخ

په په پخ پخ

پپخ پخ پخ

پخ و پخ و پخ و پخ

پپپپپپپپپپخ

پخ پخ پخ پخ

پخ

پخ

پپخ

پپپپپخ

په په پخ پخ

پپخ پخ پخ

پخخخخخخخخخخخخخخخخخ خ خ خ خ

پخ

پ پ پ پ پخخخخ

پخ

پپپپخ!

پپپپپپپپپپپپپپپپپپخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

پخ

پ.ن۱: قشنگ بود!(جمله خبری است ، نه سوالی)

پ.ن۲:تشویق نفرمایید

پ.ن۳:ضمن ه عذر خواهی از دوستان ه عرب زبانی که در تلفظ ه حرف پ مشکل دارند ، شما می توانید خوش حال باشید که به جای لفظ ه "پخ" از "پچ"استفاده نکردم!

پ.ن۴: پخ پخ

من : کودک ه سه ی پخ پخ پخ!


بعد تر نوشت:اوهوم! گفتم که میارمش این بالا! نگفتم؟

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 20:41  توسط خودمون چند تا  |